Frank Wendler

ist in Bearbeitung / Wartung!Generationenlinie  Sensei Morihei Ueshiba
 - der Gründer des Aikido

  Funakoshi Gichin
 - der Gründer des modernen Karatedo

Kano Jigoro
- der Gründer des Judo, er reformierte das Jiu Jitsu

Prof.Katsukuma Higashi
- Jiu Jitsu

Erich Rahn
- Jiu Jitsu

Hans Gert Niederstein
- Jiu Jitsu

Helmut SpieringsKlaus Poestges